Asfalt, data og automatisering skal holde Europa kørende

2018-04-25T08:59:47+00:00 lørdag, 17. december, 2016|

Fremtidens vækstmuligheder sikres gennem et stærkt digitalt indre marked i EU, og et godt sted at starte digitaliseringsindsatsen er transportsektoren. Et europæisk transport- og logistiksystem, der bliver mere digitaliseret og automatiseret, vil øge effektiviteten og produktiviteten i hele transportkæden i EU, mener ITD – vejgodstransportens brancheorganisation.

Kommentar af Karen Roiy

17.12.2016 | DIGI:TEMA | Digitaliseringen står højt på dagsordenen i Europa og Danmark. Europa-Kommissionen har en ambition om et fuldt digitaliseret EU i 2025, og budskabet om øget digitalisering er blevet mejslet i sten i regeringsgrundlaget for den nytiltrådte danske koalitionsregering. Ikke mindst i erhvervsminister Brian Mikkelsens målsætning om et digitaliseret erhvervsliv.

For dansk erhvervsliv bliver det også stadig tydeligere, at det er nu, det gælder, hvis vi skal med i det digitale kapløb. Men der er fortsat langt fra tale til handling. For hvordan griber vi udfordringerne an i fælleskab?

Kan man mobilisere fælles europæisk enighed om tilgangen og løsningerne? Og – ikke mindst – kan EU’s medlemslande tilsidesætte nationale hensyn i virkeliggørelsen af et digitalt indre marked? En ting er sikker: Digitaliseringen fylder meget, og det globale kapløb kører allerede hurtigere og hurtigere.

Set med danske øjne, så kommer vi ikke uden om, at digitaliseringen er afgørende for den danske eksport og dermed også for dansk økonomi. Netop derfor har ITD sendt rapporten Disrupting Europe – from laggard to digital frontrunner på gaden sammen med Tænketanken Europa, Google, SE og Region Midtjylland, som udpeger de barrierer og løsninger, der ligger foran virkeliggørelsen af et digitaliseret indre marked. Håbet er, at dette arbejde kan indgå i Europa-Kommissionens arbejde fremover.

Kæmpe økonomisk potentiale
Vækstpotentialerne, der ligger i en digitalisering, overstiger alt, vi kender i dag. I ovennævnte rapport henvises der blandt andet til en undersøgelse foretaget af Boston Consulting Group, der vurderer, at Europas internetøkonomi har potentiale til at bidrage med næsten 1.100 milliarder Euro eller 7,5 procent til Europas samlede BNP i 2020. Desuden forventes internetøkonomien at vokse op til 13 gange hurtigere end økonomien som helhed.

Det er derfor også afgørende, at Danmark og de andre europæiske lande kan finde en fælles platform at arbejde ud fra, hvor de rette forudsætninger og rammebetingelser er til stede. Hvis det lykkes, så kan det digitale indre marked blive en realitet. Det vil ikke bare styrke det europæiske marked. Det vil også øge værdien af danske og europæiske produkter i konkurrencen med Kina, USA og resten af verden.

Tænk i hele transport- og logistikkæden
Et godt sted at indlede digitaliseringsindsatsen for Danmark er transportsektoren, og her tænker vi en digitalisering og automatisering af hele transport- og logistikkæden fra produktionsvirksomhed over transport (vej, luft, sø eller skinner) og hele vejen ud til kunden. Et europæisk transport- og logistiksystem, der bliver mere digitaliseret og automatiseret, vil øge effektiviteten og produktiviteten i hele transportkæden.

Ambitionen set med danske øjne må derfor være at tænke hele transportkæden ind i den kommende digitalisering og finde frem til de styrkepositioner, som Danmark kan sætte sig på i forhold til den hårde konkurrence i markederne. ITD så for eksempel gerne, at Danmark blev Europas digitale testcenter på transportområdet.

Branchen er klar. De godt 5.000 danske transportvirksomheder har de seneste år plottet vækst og effektivitet ind på gps’erne rundt om i landet, og denne drivkraft skulle vi gerne skabe resultater på. Transport- og logistiksektoren, som bliver stadig mere effektiv, holder Danmark kørende, og vi opfatter os selv som en vigtig grundsten i understøttelsen af Danmarks vækstambitioner. Vi skal nemlig forfølge væksten og skabe rammer for ikke kun vores erhverv, men for danske virksomheder generelt.

Erhvervsministeriet arbejder målrettet for et digitaliseret Erhvervs-Danmark. Transporten udgør i denne sammenhæng en vigtig søjle for dansk eksport. Bare tag vejgodstransporten, der i dag sikrer Europas vækst ved at stå for transporten af 75 procent af alt gods på de europæiske veje.

Digital infrastruktur er afgørende for vækst
Hvor det tidligere kun handlede om velfungerende vejinfrastruktur for vores branche, så handler det i dag i lige så høj grad om en digital infrastruktur. Det vil sige en udbygget fibernet-infrastruktur og mobilmaster på dansk og europæisk plan og 100 procent oppetid geografisk. Det er vigtigt for fremtidens transporter og lagerhåndtering – fordi både virksomheder og virksomhedernes operationer ikke kun er lokaliseret i byområder, men er spredt ud overalt geografisk, hvor der er behov for at være forbundet til nettet.

Behovet for infrastruktur, der kan skabe forbindelse mellem de enorme datastrømme, som i dag er med til at sikre, at pakker og gods kommer frem til den rette modtager, til rette tid er et must. Den digitale infrastruktur er forudsætningen for at kunne udnytte det fulde potentiale af digitaliseringen og brugen af selvkørende teknologier.

Vi har behov for bedre bredbåndsforbindelser, gerne 5G-net og nem adgang til data. Hvis vi fortsat skal kunne sikre Europas vækst, er vi afhængige af de teknologiske muligheder og af at være forbundet med hinanden. Det er den virkelighed, som vi ser ind i.

Den overordnede barriere i forhold til et digitaliseret indre marked er at sikre, at alle EU-lande kan blive enige om en model, der fremmer en øget digitalisering. Det betyder for enkelte lande, at der skal justeres til i forhold til de gældende nationale regler. Hovedanbefalingerne i ovennævnte rapport viser med al tydelighed, hvilke andre knaster der står i vejen for, at Europa vil opleve en digital revolution og kan lykkes med et digitalt indre marked.

Hvis drømmen om et digitalt indre marked skal realiseres, er det i vores optik her, løsningerne og kompromiserne skal findes. Her ligger en væsentlig opgave for EU og venter.

Desuden skal det offentlige bane vejen for 100 procent digitalisering af kommunikationen med virksomhederne. Behovet for fri adgang til at anvende og dele data og net til at optimere planlægning, udførelse og dokumentation af transporter og lagerhåndtering skal også understøttes. Og endelig står ønsket om en harmonisering af teknologi, regler, procedurer og dokumenter på tværs af landegrænser højt på listen.

Klare prioriteter
For ITD er prioriteterne for det kommende arbejde helt klare. For det første udvikling af en digitaliseret og automatiseret transportkæde, gerne med Danmark som testcenter for selvkørende enheder, robotlagre og platooning-konvojer (delvist selv- og tætkørende lastbilstransport, red.).

For det andet, at al myndighedskontakt, indberetning af data, transportdokumenter, attester og certifikater fremover skal digitaliseres. Dette arbejde er allerede i gang og perspektiverne i dette arbejde er store.

For det tredje digitalisering og udvikling af myndighedskontrollen, hvor data samkøres. Dette giver myndighederne et klarere billede af virksomhedernes succes med at overholde regler, for derigennem at lette på kontroltrykket og de administrative byrder for de virksomheder, der har styr på deres egenkontrol.

Endelig er det helt afgørende for et digitalt indre marked, at alle europæiske lande finder fælles fodslag, gensidigt anerkender nationale løsninger og er villige til at indgå de nødvendige kompromiser inden for blandt andet åbne net og datadeling.

Kun ved at være forbundet i tanke og handling kan Europa sikre et digitalt indre marked. Hvis vi formår dette, vil det give os et tiltrængt skub i kapløbet og forhåbentligt sikre, at Danmark også i fremtiden kan levere konkurrencedygtige transportløsninger til hele Europa.

Karen Roiy er public affairs chef i ITD – vejgodstransportens brancheorganisation

Billede i artiklens top: Polfoto / Carsten Andreasen

Dette er den sjette og sidste artikel i Magasinet Europas tema om DET DIGITALE EUROPA